POHŘEBNÍ SLUŽBA
Stanislav Náplava & syn
AMI Zlín - Česká republika
Vážíme si důvěry, díky které Vám náš rodinný podnik poskytuje služby již 25 let
* NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA *
mobilní telefon
776 14 82 83
pevná linka
577 21 20 16
 
 LEGISLATIVA
 

Informace k legislativě

Informativni text

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ ( ADR )

Obecná informační povinnost
Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele AMI Náplava Zlín spol. s r.o., informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro klienty pohřební služby AMI Náplava Zlín spol. s r. o., dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
Správcem osobních údajů je AMI Náplava Zlín, spol. s r. o., se sídlem Hornomlýnská 851, 760 01 Zlín, IČO CZ04228618, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88883.

Sdělení k ochraně osobních údajů
Dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), jehož účelem je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Pro společnost AMI Náplava Zlín spol. s r.o. je ochrana osobních údajů jednou z priorit. Společnost AMI Náplava Zlín spol. s r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění této priority dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazuje se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Společnost AMI Náplava Zlín spol. s r.o. se tak hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů, a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství.

Společnost AMI Náplava Zlín spol. s r.o. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

Stanislav Náplava, jednatel společnosti

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

AMI Náplava Zlín spol. s r.o.

Veškerá práva spotřebitele z vadného plnění („reklamace") poskytnutého společností AMI Náplava Zlín spol. s r.o. spotřebiteli – zejména vadné poskytnutí služby, vadné provedení obřadu nebo dodání (prodeje) vadného zboží, lze uplatnit na provozovně pohřební služby, tj. ulice Hornomlýnská 851, Zlín 760 01.

Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadné plnění zjistil nebo při náležité pozornosti vadné plnění zjistit měl. Při prodeji zboží, a je-li poskytnuta záruka za jakost („záruka"), pak nejpozději do uplynutí záruční doby, poskytnuté v konkrétním případě. Práva spotřebitele lze uplatnit osobně nebo písemně nebo jiným prokazatelným způsobem, jež zaručí, že lze zjistit, kdo a kdy a s jakým obsahem učinil reklamaci. Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění – reklamaci, potvrdí mu Pohřební služba AMI Náplava Zlín spol. s r.o, v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se AMI Náplava Zlín spol. s r.o. se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Reklamace může být vyřízena slevou, výměnou zboží nebo opravou nebo vrácením uhrazené ceny nebo jinak dle dohody se spotřebitelem a to vše v souladu a dle charakteru a rozsahu vady a stanoveného způsobu vyřízení reklamace právními předpisy nebo s ujednáním se spotřebitelem. Spotřebitel je povinen pro vyřízení reklamace poskytnout potřebnou součinnost.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.9. 2018 a je přístupný v provozovně Pohřební služby AMI Náplava Zlín spol. s r.o. a na webových stránkách www.pohrebnisluzbazlin.cz

Odstoupení od objednávky

Od podepsané objednávky je možné odstoupit nejpozději 48 hodin před sjednaným smutečním obřadem nebo pohřbením. Pohřební služba AMI Náplava Zlín spol. s.r.o. má v tomto případě právo na úhradu již prokazatelně provedených úkonů, nebo použitého materiálu (rakev, vybavení, transportní vak apod.) Tyto úkony jsou vyúčtovány podle ceníku služeb a materiálu (k náhledu na provozovně pohřební služby Hornomlýnská 851, Zlín), který byl platný v době uzavření objednávky.

Webdesign © JZ, 2007-2020 • Všechna práva vyhrazena