POHŘEBNÍ SLUŽBA
AMI Náplava s.r.o.
Zlín - Česká republika
Vážíme si důvěry, díky které Vám náš rodinný podnik poskytuje služby téměř 30 let
NEPŘETRŽITÁ NONSTOP POHOTOVOST

mobilní telefon
776 148 283
pevná linka
577 212 016
 
 UŽITEČNÉ INFORMACE
 A ODKAZY
 

Užitečné informace a odkazy

Výběr pohřební služby

Při zařizování pohřbu si může rodina sama vybrat pohřební službu. Platí to i v případě, že převoz zesnulé osoby vykonala jiná pohřební služba.
(V tomto ohledu upozorňujeme na manipulativní jednání a podávání nepravdivých informací některých pohřebních služeb a zdravotnických zařízení.)

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví a automaticky odesílá na adresu vypravitele pohřbu příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu osoba zemřela. Lhůta pro vystavení činí 30 dní od úmrtí.

Notář

Smrt blízkého člověka je spojena s tzv. pozůstalostním řízením. Toto řízení vyřizuje notář, který je k tomu pověřen příslušným obvodním či okresním soudem, v jehož místě bylo poslední bydliště zesnulého. Notář zahájí řízení předvoláním vypravitele pohřbu většinou do 2 měsíců od úmrtí.

Vdovský/vdovecký důchod

Vdovský důchod se vyřizuje na Správě sociálního zabezpečení. K tomu jsou potřebné tyto doklady: úmrtní list (originál), oddací list (originál) a OP žadatele. Podrobnější informace naleznete na níže uvedených webových stránkách české správy sociálního zabezpečení. 

Sirotčí důchod

Sirotek, je-li nezaopatřeným dítětem, má vždy nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (osvojiteli/pečovateli), který pobíral starobní nebo invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště. Za nezletilého sirotka ji podává jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilý sirotek (dovršením 18. roku věku) podává žádost osobně.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení. 

Pohřebné

Pohřebné ve výši 5.000,- Kč je vypláceno státem pouze osobě, která vypravila pohřeb, přičemž zesnulým bylo nezaopatřené dítě nebo rodič nezaopatřeného dítěte. Nárok na pohřebné musí být uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, jinak zaniká.

Nárok na pohřebné vzniká i v případě vybavení pohřbu plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ministersva práce a sociálních věcí. 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

V případě úmrtí rodinného příslušníka se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu:

  • 2 dny pro objednavatele pohřbu

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob

  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, pro objednavatele pohřbu

  • 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, popř. prarodiče manžela, nebo jiné osoby, která nepatří k výše uvedeným, ale žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Dále další 1 den tomu, kdo vyřizuje pohřeb těchto osob.

Další užitečné odkazy:

Smuteční oznámení ze Zlínska a okolí. Vaše smuteční oznámení Vám můžeme umístit i na internet prostřednictvím webové stránky: www.partezlin.cz 

 

Občanské sdružení Dlouhá cesta se snaží pomoci rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny www.dlouhacesta.cz
 

 
Webdesign © JZ, 2007-2024 • Všechna práva vyhrazena